logo MUDA Atheneum voor Podiumkunsten

MUDA Atheneum voor Podiumkunsten


Passie met grootste onderscheiding
 • Stacks Image 10452
 • Stacks Image 10454
 • Stacks Image 10456
 • Stacks Image 10458

Passie met grootste onderscheiding

Het is onze kernmissie dat de leerlingen die afstuderen

 • beschikken over een zeer degelijke basis om algemene hogere studies aan te vatten, zeker wat betreft de humane richtingen
 • beschikken over een niet te onderschatten voorsprong om in hun specifiek gekozen discipline de hogere kunststudies aan te vatten

Tevredenheid, enthousiasme, samenhorigheid en liefde voor de kunst in harmonie met werklust, talentontwikkeling en ambitie, dát is de hele idee achter de slogan 'PASSIE MET GROOTSTE ONDERSCHEIDING'. Graag willen wij dat iedereen die het MUDA kent, er werkt, leert, of het bezoekt, die flow voelt.

Hieronder worden een aantal aspecten van onze visie en onderwijs-strategie nader uit de doeken gedaan.

 • Eigentijds onderwijs

  We laten ons niet kennen, we kleuren niet binnen de lijntjes. Systemen en structuren die decennia geleden zijn bedacht op een of ander kantoor volstaan niet om de conservatoriumstudent van nu te vormen. Daarom leveren wij pionierswerk bij het maken van het kunstonderwijs van de toekomst.
  De afdeling Muziektheater van drie tot zes is maar één voorbeeld van wat bij ons kan. Een ander voorbeeld is dat je bij ons geen beperkte keuze hebt op vlak van 'hoofdinstrument'. Wij spreken van een hoofddiscipline. Naast een onbeperkt aanbod instrumenten en zang hebben we ook compositie, songwriting en productie & arrangement voor jou in petto. Dan is er nog de niet onbelangrijke verfijning bínnen je hoofddiscipline: als slagwerker kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je te specialiseren in marimba, in voorbereiding op de exquise masteropleiding in Antwerpen. In instrumentvakken als elektrische gitaar krijg je minstens van twee leraren les. Elk van hen brengt zijn eigen specialisatie op jou over zodat je zoveel mogelijk kennis en ervaring opdoet binnen verschillende stijlen. Binnen de richting Hedendaagse Dans leeft een enorme liefde voor de invloeden van theaterdans en ruimer: het is typerend voor onze opleiding dat álle aspecten van de podiumkunst aan bod komen, van het integreren van woord en muziek tot componeren van soundscapes en lichtregie.
  De wil van het MUDA om zich voortdurend aan te passen aan wat de wereld van ons vraagt in plaats van zich enkel te laten leiden door normen en leerplannen, inspireert ook de leerlingen en zet hen aan tot creëren, nieuwe dingen uitproberen en out-of-the-box denken.

 • Warme haven met weids zicht
  Stacks Image 10437

  Het MUDA wil meer zijn dan een ‘school’ in haar enge vorm. We zijn ambitieus, leergierig en naar buiten gericht, maar ook gastvrij. Samen met het EINSTEIN Atheneum vormen we de drijvende kracht achter het MUDA | Kunstencentrum. Het doel van dit Kunstencentrum is het verwezenlijken van een ideale, competentie-gerichte leeromgeving, die tegelijk een venster op de wereld is en een erkende artistieke entiteit vormt waarmee het goed en vruchtbaar samenwerken is. Vrije podia en leerrijk partnerschap zorgen er hoe dan ook voor dat je als leerling veel levens-echte podiumervaring opdoet, leert uit samenwerkingen en contacten legt.

  Het is dus een bewuste keuze van het MUDA om ons niet te beperken tot het organiseren van onderwijs, hetgeen in ons onderwijswereldje als behoorlijk onorthodox wordt aanzien. Maar de manier waarop we 'in het rood gaan', draagt wel ongelooflijk sterk bij aan je vorming als podiumkunstenaar en cultuurmens.

  Het liefst zoveel mogelijk los van klassieke schoolse issues, moet er voldoende tijd en menselijk potentieel worden ingezet om de visie hierboven om te zetten in beleid en zo voor de onderbouw te zorgen die van het MUDA een dynamische kunstschool en ideale leeromgeving maakt. Daarom wordt het MUDA gestuurd door de Coördinatieraad: de directeur wordt geflankeerd door de algemeen artistiek coördinator, een coördinator techniek, een pedagogisch coördinator en de coördinatoren van de afdelingen dans, klassiek, jazz en muziektheater. De 'CORA' tekent intern en extern de strategische lijnen uit om het artistiek-pedagogisch project van het MUDA te doen slagen, ook voor wat het artistieke luik van het onderwijs van het Einstein Atheneum betreft:

  • het curriculum, gebaseerd op de vereisten van het hoger onderwijs en het besef dat enkel de beste kandidaten slagen voor audities en toelatingsexamens, en de vertaling ervan naar de lessentabellen
  • de producties van de school, als instrument om een krachtige leeromgeving te creëren, samenwerking te stimuleren en het MUDA verdiende naambekendheid te laten genieten
  • rekrutering en professionalisering van het artistieke lerarenkorps
  • onderzoek naar en binnenloodsen van samenwerkingsverbanden, workshops en masterclasses
  • eindverantwoordelijkheid voor vormgeving en infrastructuur, gericht op uitstraling en artistieke functionaliteit
  • extern beleid gericht op de overheden, het hoger onderwijs, arbeidsmarkt, socio-culturele organisaties en cultuurverenigingsleven
  • perscommunicatie, media en marketing
  • materieel en financieel beleid in functie van de specificiteit van ons onderwijs en de democratische geest van ons inschrijvingsbeleid
  • leerzorg en onderwijskundige organisatie

 • Filosofie - Esthetiek

  Het MUDA is een project rond universaliteit en respect voor het individu: er worden muzikanten en dansers geen keuzes opgelegd. Vakjesdenken en sens-unique horen hier niet thuis. Wij claimen noch het monopolie op het kunstonderwijs noch een unieke positie binnen de maatschappij waardoor onze school en haar leerlingen en personeel op een of andere wijze (financieel) extra in de watten moeten gelegd worden, ware het niet dat er aan ons onderwijs - en alles wat zich in de breedte ervan afspeelt - zo een indrukwekkende maatschappelijke meerwaarde is verbonden. Wij proberen niet meer, maar ook niet minder te doen dan een steen te verleggen, maar het effect op mens en maatschappij is groot.
  De denkwijze achter het artistiek beleid van het MUDA is holistisch. ‘Ernstige’ versus ‘lichte’ muziek is een terminologie die we - althans als men de woorden letterlijk neemt - verafschuwen. Het zelfde met ‘commerciële’ dans aan de ene kant en ‘hedendaagse dans’ aan de andere. Dit belet ons niet om een aantal kwaliteitsnormen te hanteren om een product van de menselijke creativiteit al of niet kunst te noemen. Helaas zijn ook wij, de onderwijs-verstrekkers van kunst, niet in staat een concrete lijst van absolute criteria op te stellen waaraan kunst moet voldoen. Onze kwaliteitsnormen zijn dus in vele gevallen abstract van aard. Wat voor ons in zowel kunst al niet-kunst opgaat, is evenwel de onuitgesproken leuze “als het MUDA er voor iets tussen zit, laat het dan kwaliteit zijn!”

  De zenmonnik en de 'zinloosheid' van het eindeloze harken.
  Wij permitteren ons om ethisch en esthetisch te zoeken naar zen en de manier waarop we die door kunnen geven aan de grote MUDA-familie: onze leerlingen, onze ouders, onze vrienden en sympathisanten. We zoeken evenwicht en rust, maar niet door de chaos af te zweren, wel integendeel. De chaos is voor ons zelfs af en toe een weg naar... Het is toeval, maar 'muda' is ook een japanse uitdrukking die slaat op overbodigheid, zinloosheid, gedachteloosheid, mentaal afval (!). Voor ons is bezig zijn met en genieten van kunst een liefdevol, eindeloos maar heilzaam harken in de chaos van ons dagelijks bestaan. Dat kan alleen maar goed gaan gepaard met vrije gedachten en onvoorwaardelijke menslievendheid.

  Wim Lasoen, artistiek directeur

  Stacks Image 10277
 • Evaluatie en Zorg

  Wij evalueren hoofdzakelijk 'gespreid', door middel van een aangroeirapport. Vijf maal per jaar is er een tussentijdse evaluatie, die voor elk vak duidelijk maakt hoe je geëvolueerd bent. Daarenboven zijn alle resultaten doorheen het hele schooljaar te raadplegen on line. Daarnaast zijn er eindevaluaties, onder de vorm van mondelinge en schriftelijke examens, projectvoorstellingen, podiumexamens of eindaudities - al dan niet openbaar - in aanwezigheid van een jury, en het inleveren van een portfolio of essay. In je laatste jaar leg je een GIP (=geïntegreerde proef) af.  In ons onderwijs staat onze bekommernis om onze jongeren te begeleiding in hun persoonlijkheidsontwikkeling en hun artistieke, intellectuele en sociale vorming centraal. Daarom staan ons zorgbeleid in functie van de individuele behoeften van leerlingen, in harmonie met een ordelijk schoolsysteem. We bieden de leerling een houvast die buiten de schoolpoort soms ver te zoeken is, en tegelijkertijd tekenen we duidelijke lijnen uit die ertoe leiden dat leerlingen realistische verwachtingen stellen ten aanzien van zichzelf, hun omgeving, de school, de wereld: MUDA = Leren Leven, Leren Leren en Leren Kiezen.


  Leerlingen met een leer- en/of socio-emotionele problematiek worden bij ons zéér goed opgevangen. Leerbegeleiders zorgen voor de nodige extra individuele begeleiding en dienstbare communicatie tussen ouders, artsen, therapeuten, externe begeleiders... Sticordi-maatregelen in het klasgebeuren en de manier van evalueren maken het voor dié leerlingen die 'anders' leren of 'anders' zijn makkelijker om door hun schooltijd te geraken. De zorgcel, samengesteld uit de leerlingenbegeleiders, de directeur onderwijs en het CLB-team van GO! Scholengroep Gent staat in voor de verwerking en opvolging van het leerlingenvolgsysteem. Op deze manier doet onze school haar uiterste best om elke leerling die het nodig heeft bij te staan.

 • Onze inspiratie

  Een visie uitschrijven op onderwijs is alleen makkelijk als er niet veel hoeft te veranderen. Gesneden koek consumeren is lekker tijdsbesparend en meestal nog dankbaar ook. Maar in het licht van al die onderwijshervormingen waar iedereen over spreekt, de al dan niet bestaande bedreiging van het voortbestaan van ons unieke kunstsecundair onderwijs of althans de kwaliteit ervan, maar in de eerste plaats rekening houdend met de razendsnel veranderende maatschappij, durven wij een en ander in vraag stellen:

  • Als jongeren alles op internet vinden, ligt dan niet onze taak in het coachen bij dat vinden en het omkaderen, in plaats van in het onderwijzen van de (elke minuut verouderende) kennis op de orthodoxe manier?
  • Scheppen wij de geniën van de toekomst of de kudde? Scheppen wij of laten we hen scheppen? Laten we hen onze systemen klakkeloos kopiëren of tonen wij hoe zij aan hun eigen bouwstenen voor de oekomst kunnen kappen?
  • Wat nooit verandert, is dat jongeren hun verhaal willen vertellen. Blijft er nog tijd over om te luisteren?
  • Is het onderwijs de drager van ADHD?
  • Huiswerk 'om bezig te blijven' en kennisreproductie om de bereidheid tot inzet te testen, wat bewijst dat?
  • Zijn we intelligent genoeg om te erkennen dat er meerdere menselijke vormen van intelligentie bestaan?
  Wij zijn er allesbehalve feilloos maar passioneel mee bezig.

  Your child is not sick, you child is a dancer.

  De geniale Sir Ken Robinson over klassiek onderwijs en de nefaste invloed van het ontwikkelen van slechts die éne helft van het brein.

  Sir Ken is maar op één punt fout in zijn hele betoog: dat hij beweert dat er niet één school bestaat in Europa waar kinderen leren dansen zoals ze op een andere school wiskunde leren, komt omdat hij ons KSO niet kent. Hoog tijd om hem uit te nodigen!

  Changing education paradigms.

  Ronduit de moeite waard om dit filmpje uit te kijken. Ook hier weer Sir Ken Robinson. "I don't mean to say there's no such thing as ADHD. I do know it's not an epidemic".

  Een vurig pleidooi voor de erkenning van meerdere vormen van intelligentie en radicale verandering in het onderwijs.